شيت عمومی

مجتمع چاپ تبلیغات مهرگرافیک برای کم کردن هزینه های شما همکاران اقدام به بستن کارهای چاپی از طریق شیت عمومی نموده است شیت عمومی نسبت به شیت اختصاصی دیرتر چاپ میشود. شیت عمومی مختص چاپ تراکت و چاپ پوستر می باشد. شیت اختصاصی برای کسانی که در کار چاپی خود عجله دارند مناسب است. شیت عمومی چیست؟ تقسیم شدن خدمات چاپی بین چندنفر برای مثال: یک شیت 50*35 که چهارتا کار چاپی A5 درآن جای می گیرد کلیه هزینهای چاپ کاغذ زینک و... بین چهار نفر تقسیم میشود و باعث میشود که قیمت کار چاپی شما نصبت به شیت اختصاصی ارزانتر شود. شیت معیار تعداد کارچاپی یک دستگاه است.