پوستر

طراحي پوستر

پوستر يك روش اعلام يك خبر يا يك رويداد است كه با جنسهاي مختلف چاپ ميشود وظيفه اصلي يك پوستر انتقال اطلاعات و رويدادهاي خاص مربوطه ميباشد

بايد به چند نكته در باره طراحي پوستر توجه داشته باشيم :شلوغ نبودن طرح پوستر ، سادگي طرح پوستر و نداشتن نوشته زياد كه بيننده را خسته كند