چاپ ديجيتال

چاپ دیجیتال در میان چاپها و یکی از چاپ های فوری و گرانترین روشهای چاپ به شمار میرود.

دستگاهای چاپ دیجیتال عبارتند از :

دستگاهای چاپ لارج فرمت(چاپ بنر)

دستگاهای چاپ ریسو(چاپ تراکت)

دستگاهای چاپ طولی

وغیره