شيت عمومي

1000عددتراکت یکرو تحریر80گرم سایزa5 53000تومان سایزa4 91000تومان 4تا8روز کاری
2000عددتراکت یکرو تحریر80گرم سایز a5 75000تومان سایزa4 135000 تومان 4تا8روز کاری
5000عددتراکت یکرو تحریر80گرم سایزa5 129000تومان سایزa4 245000تومان 4تا8روز کاری
1000عددتراکت دورو تحریر80گرم سایزa5 71000تومان سایزa4 127000تومان 4تا8روزکاری
2000عددتراکت دورو تحریر80گرم سایزa5 92000تومان سایزa4 169000تومان 4تا8روزکاری
5000عددتراکت دورو تحریر80گرم سایزa5 155000تومان سایزa4 275000تومان 4تا8روزکاری
1000عدد تراکت یکرو گلاسه135گرم سایزa5 60000تومان سایزa4 105000تومان

4تا8روزکاری

2000عددتراکت یکرو گلاسه135گرم سایزa5 90000تومان سایزa4 165000تومان 4تا8روزکاری
5000عددتراکت یکرو گلاسه135گرم سایزa5 165000تومان سایزa4 315000تومان 4تا8روزکاری
1000عددتراکت دورو گلاسه135گرم سایزa5 87000تومان سایزa4 159000تومان 4تا8روزکاری
2000عددتراکت دورو گلاسه135گرم سایزa5 108000تومان سایزa4 201000تومان 4تا8روزکاری
5000عددتراکت دورو گلاسه135 گرم سایزa5 208000تومان سایزa4 401000تومان 4تا8روزکاری
1000عددتراکت یکرو تحریر 80گرم سایزa5 18000تومان      - سیاه سفید یکروزه