جاکلیدی

جاکلیدی و جاسوئیچی یکی از هدایای تبلیغاتی متنوع است که چندین نوع وجنس دارد مثل جا کلیدی چرم، جاکلیدی پشت فوم، جاکلیدی فلزی، جاکلیدی چوبی، جاکلیدی استیل و چرم، جاکلیدی شیشه ای و جاکلدی خاتم که مجموعه چاپ تبلیغات مهرگرافیک یکی از وارد کنندهای این محصول تبلیغاتی میباشد. جاکلیدی بخاطر تنوع در جنس، شکل ظاهری و قیمت مناسب باعث شده که این محصول قابل توجه خیلی از اصناف ومشاغل قرار بگیرد. چاپ های که برای این محصول استفده میشود چاپ لیزر و چاپ تامپو میباشد. جاکلیدی های استیل و چرم دوحلقه 2016 جزء هدایای تبلیغاتی مدیریتی به شمار میرود.

چاپ جاکلیدی تبلیغاتی