ست مدیریتی جدید

ست مدیریتی

/gift-management/

صاحبان شرکت، کارخانجات و اداره ها هرساله برای تشکر و قدردانی از مدیران خود یا مدیر عامل های شرکت های همکار و سرمایه گذار از ست مدیریتی استفاده میکنند که هم جنبه تبلیغاتی دارد و هم جنبه تشکر و قدردانی ست مدیریتی نمونه و جنس های مختلفی دارد که از معرف ترین و پر طرفدار ترین آنها ست مدیریتی...