چاپ تقویم رومیزی ارزان

تقویم رومیزی ارزان

/cheap-desktop-calendar/

یکی از محصولات تولیدی مجتمع مهر گرافیک تقوی م رومیزی ارزان می باشد که در سال 1400 نیز همانند سال های گذشته با بهترین کیفیت چاپ و صحافی تولید می شود. تقویم رومیزی ارزان یکی از هدایای تبلیغاتی عید نوروز است که مخاطبان زیادی دارد. تقویم رومیزی به دو صورت چاپ می شود تقویم رومیزی عمومی و تقو یم...