لیست قیمت تقویم و سررسید

به زودي در اين صفحه قيمت تقويم روميزي، تقويم ديواري، تقويم حصيري چيني، سررسيد اختصاصي، تقويم روميزي اختصاصي، تقويم ديواري اختصاصي سال 1397 گذاشته خواهد شد.

قیمت تقویم رومیزی اختصاصی

محصول سایز تعداد قیمت
تقویم رومیزی اختصاصی 7برگ (14 صفحه) (15*22) (17*23) (16*19) 100 عدد 5550
تقویم رومیزی اختصاصی 7برگ (14 صفحه) (15*22) (17*23) (16*19) 200 عدد 4200
تقویم رومیزی اختصاصی 7برگ (14 صفحه) (15*22) (17*23) (16*19) 300 عدد 3300
تقویم رومیزی اختصاصی 7برگ (14 صفحه) (15*22) (17*23) (16*19) 500 عدد 2600
تقویم رومیزی اختصاصی 7برگ (14 صفحه) (15*22) (17*23) (16*19) 1000 عدد 2100
تقویم رومیزی اختصاصی 7برگ (14 صفحه) (15*22) (17*23) (16*19) 2000 عدد 1850
تقویم رومیزی اختصاصی 7برگ (14 صفحه) (15*22) (17*23) (16*19) 3000 عدد 1750
تقویم رومیزی اختصاصی 13 برگ (26صفحه) (15*22) (17*23) (16*19) 500 عدد 3250
تقویم رومیزی اختصاصی 13 برگ (26صفحه) (15*22) (17*23) (16*19) 1000 عدد 2450
تقویم رومیزی اختصاصی 13 برگ (26صفحه) (15*22) (17*23) (16*19) 2000 عدد 2160
تقویم رومیزی اختصاصی 13 برگ (26صفحه) (15*22) (17*23) (16*19) 3000 عدد 2070
تقویم رومیزی اختصاصی 13 برگ (26صفحه) (10*22/5) 500 عدد 3100
تقویم رومیزی اختصاصی 13 برگ (26صفحه) (10*22/5) 1000 عدد 2220
تقویم رومیزی اختصاصی 13 برگ (26صفحه) (10*22/5) 2000 عدد 1950
تقویم رومیزی اختصاصی 13 برگ (26صفحه) (10*22/5) 5000 عدد 1650

 قیمت تقویم دیواری اختصاصی

محصول تعداد گراماژ سایز قیمت
تقویم دیواری اختصاصی تک برگ 1000 عدد 170 گرم 35 در 50 340000
تقویم دیواری اختصاصی تک برگ 2000 عدد 170 گرم 35 در 50 500000
تقویم دیواری اختصاصی تک برگ 5000 عدد 170 گرم 35 در 50 1000000
تقویم دیواری اختصاصی 1000 عدد 200 گرم 35 در 50 370000
تقویم دیواری اختصاصی 2000 عدد 200 گرم 35 در 50 570000
تقویم دیواری اختصاصی 5000 عدد 200 گرم 35 در 50 1150000
تقویم دیواری اختصاصی تک برگ 1000 عدد 250 گرم 35 در 50 420000
تقویم دیواری اختصاصی تک برگ 2000 عدد 250 گرم 35 در 50 660000
تقویم دیواری اختصاصی تک برگ 5000 عدد 250 گرم 35 در 50 1350000
تقویم دیواری اختصاصی 1000 عدد 170 گرم 50 در 70 570000
تقویم دیواری اختصاصی 2000 عدد 170 گرم 50 در 70 910000
تقویم دیواری اختصاصی 5000 عدد 170 گرم 50 در 70 1910000
تقویم دیواری اختصاصی تک برگ 1000 عدد 200 گرم 50 در 70 630000
تقویم دیواری اختصاصی تک برگ 2000 عدد 200 گرم 50 در 70 910000
تقویم دیواری اختصاصی تک برگ 5000 عدد 200 گرم 50 در 70 2110000
تقویم دیواری اختصاصی 1000 عدد 250 گرم 50 در 70 730000
تقویم دیواری اختصاصی 2000 عدد 250 گرم 50 در 70 1210000
تقویم دیواری اختصاصی 5000 عدد 250 گرم 50 در 70 2650000
تقویم دیواری اختصاصی تک برگ 1000 عدد 170 گرم 23 در 50 290000
تقویم دیواری اختصاصی تک برگ 2000 عدد 170 گرم 23 در 50 410000
تقویم دیواری اختصاصی تک برگ 5000 عدد 170 گرم 23 در 50 750000
تقویم دیواری اختصاصی 1000 عدد 200 گرم 23 در 50 310000
تقویم دیواری اختصاصی 2000 عدد 200 گرم 23 در 50 440000
تقویم دیواری اختصاصی 5000 عدد 200 گرم 23 در 50 850000
تقویم دیواری اختصاصی تک برگ 1000 عدد 250 گرم 23 در 50 340000
تقویم دیواری اختصاصی تک برگ 2000 عدد 250 گرم 23 در 50 510000
تقویم دیواری اختصاصی تک برگ 5000 عدد 250 گرم 23 در 50 1000000
 تقویم دیواری اختصاصی 1000 عدد 170 گرم 33 در 70 470000
تقویم دیواری اختصاصی 2000 عدد 170 گرم 33 در 70 720000
تقویم دیواری اختصاصی 5000 عدد 170 گرم 33 در 70 1430000
تقویم دیواری اختصاصی تک برگ 1000 عدد 200 گرم 33 در 70 510000
تقویم دیواری اختصاصی تک برگ 2000 عدد 200 گرم 33 در 70 790000
تقویم دیواری اختصاصی تک برگ 5000 عدد 200 گرم 33 در 70 1630000
تقویم دیواری اختصاصی 1000 عدد 250 گرم 33 در 70 570000
تقویم دیواری اختصاصی 2000 عدد 250 گرم 33 در 70 910000
تقویم دیواری اختصاصی 5000 عدد 250 گرم 33 در 70

1920000

قیمت سررسید 1397

کد نوع محصول

قیمت به تومان

1001 سررسید یک روزه دوختی جلد سلفون 5800
1002 سررسید یک روزه دوختی جلد گالینگور 6100
1003 سالنامه یک روزه دوختی جلد چرم 7000
1004 سالنامه یک روزه دوختی جلد ترمو 8500
1005 سالنامه یک روزه دوختی ترمو لبه دار مگنتی 13000
1006 سررسید یک روزه دوختی جلد سافت 8500
1007 سررسید ارگانایزر دوختی کیف دار با جعبه فانتزی 24000
1008 سررسید حافظ 8 صفحه گلاسه رنگی جلد گالینگور 7700
1009 سررسید حافظ 8 صفحه گلاسه رنگی جلد چرم 8500
1010 سررسید حافظ 8 صفحه گلاسه رنگی جلد ترمو 10000
1011 سررسید حافظ 8 صفحه گلاسه رنگی جلد اشبالت 9000
1012 سالنامه دوروزه دوختی جلد گالینگور 4200
1013 سالنامه 2روزه حافظ-مینیاتور 8صفحه گلاسه جلد گالینگور 5000
1014 سالنامه 2روزه حافظ-مینیاتور 8صفحه گلاسه جلد چرم 6000
1015 سالنامه دو روزه فنر بیرون حافظ 8صفحه گلاسه جلد ترمو 7200
1016 سالنامه دو روزه فنر بیرون حافظ 8صفحه گلاسه جلد اشبالت 6800
1017 سالنامه یکروزه رقعی فنری حافظ-مینیاتور 8صفحه گلاسه جلدگالینگور 8000
1018 سررسید یکروزه اروپایی کاغذ کرم جلد گالینگور 7000
1019 سررسید یکروزه اروپایی کاغذ کرم جلدچرم 7500
1020 سررسید یکروزه اروپایی کاغذ کرم جلد ترمو 8500
1021 سررسید یکروزه اروپایی کاغذ کرم جلد سافت 9000
1022 سالنامه یک روزه جیبی کاغذ کرم جلد ترمو 5500
1023 دفتر تلفن پالتویی کوچک جلد گالینگور 2000
1024 دفتر تلفن پالتویی کوچک جلد چرم دکمه دار 3000
1025 دفتر تلفن پالتویی جلد گالینگور 3000
1026 دفتر تلفن رقعی جلد سلفون 4000
1027 دفتر تلفن رقعی جلد چرم 5000
1028 دفتر تلفن خشتی 8 صفحه گلاسه رنگی جلد گالینگور 4700
1029 دفتر تلفن خشتی 8 صفحه گلاسه رنگی جلد چرم 5800
1030 تقویم رومیزی طرح طبیعت پایه گالینگور 2400