ليست قيمت دور چاپ

لیست قیمت دستمزد چاپ

نقدی هفتگی

سایز چاپ چهاررنگ  1000عدد چاپ چهاررنگ2000تا5000عدد چاپ چهاررنگ6000عددبه بالا هردور چاپ تکرنگ1000عدد چاپ تکرنگ2000تا5000عدد چاپ تکرنگ 6000عددبه بالا هردو رنگ خاص طلایی،نقره ای و...
50*35 54000 43200    396000 11400 10800 9600 33600
50*70 144000 90000 84000 21000 20400 18000 69600

لیست قیمت دستمزد چاپ

تسویه چک 40 روزه

سایز چاپ چهاررنگ 1000عدد چاپ چهاررنگ 2000تا5000عدد چاپ چهاررنگ 6000عدد به بالا هردور چاپ تکرنگ1000عدد چاپ تکرنگ2000تا5000عددهردور چاپ تک رنگ 6000عدد به بالا هردور رنگ خاص طلایی،نقره ای و...
35*50 60000 45600 42000 12000 10800 8500 36000
50*70 150000 90000 87600 24000 21600 19200 72000

لیست قیمت دستمزد چاپ

شارژماهیانه5 میلیون

 

سایز چاپ چهاررنگ 1000عدد چاپ چهار رنگ2000تا5000عدد چاپ چهار6000عدد به بالا هردور چاپ تکرنگ1000عدد چاپ تکرنگ2000تا5000عدد چاپ تکرنگ6000عددبه بالا هردور رنگ خاص طلایی،نقره ای
35*50 51600 40800 38400 10800 9600 8400 30000
50*70 138000 86400 85200 20400 19200 16800 66000

 لطفا قبلا از سفارش قیمتها را با شرکت چک کنید