ليست قيمت دور چاپ

لیست قیمت دستمزد چاپ

نقدی هفتگی

سایز چاپ چهاررنگ  1000عدد

چاپ چهاررنگ

2000تا5000عدد

چاپ چهاررنگ

6000عددبه بالا هردور

چاپ تکرنگ

1000عدد

چاپ تکرنگ

2000تا5000عدد

چاپ تکرنگ 6000عددبه بالا هردو رنگ خاص طلایی،نقره ای و...
50*35 54000 43200    396000 11400 10800 9600 33600
50*70 144000 90000 84000 21000 20400 18000 69600

لیست قیمت دستمزد چاپ

تسویه چک 40 روزه

سایز چاپ چهاررنگ 1000عدد چاپ چهاررنگ 2000تا5000عدد چاپ چهاررنگ 6000عدد به بالا هردور

چاپ تکرنگ

1000عدد

چاپ تکرنگ

2000تا5000

عددهردور

چاپ تک رنگ 6000عدد به بالا هردور رنگ خاص طلایی،نقره ای و...
35*50 60000 45600 42000 12000 10800 8500 36000
50*70 150000 90000 87600 24000 21600 19200 72000

لیست قیمت دستمزد چاپ

شارژماهیانه5 میلیون

سایز چاپ چهاررنگ 1000عدد

چاپ چهار رنگ

2000تا5000عدد

چاپ چهار6000

عدد به بالا هردور

چاپ تکرنگ

1000عدد

چاپ تکرنگ

2000تا5000

عدد

چاپ تکرنگ6000

عددبه بالا هردور

رنگ خاص طلایی،نقره ای
35*50 51600 40800 38400 10800 9600 8400 30000
50*70 138000 86400 85200 20400 19200 16800 66000

 لطفا قبلا از سفارش قیمتها را با شرکت چک کنید