تعرفه خدمات پس از چاپ

لیست قیمت خدمات

پس از چاپ شارژ 5 میلیونی

سایز یووی سلفون براق سلفون براق حرارتی سلفون مات سلفون مات حرارتی یووی موضعی عاج(امباس)
50*35 42تومان 70تومان 105تومان 75تومان 110تومان 125تومان 40تومان
50*70 84تومان 140تومان 210تومان 150تومان 220تومان 170تومان 80تومان

لیست قیمت خدمات

پس از چاپ تسویه نقدی هفتگی

سایز یووی سلفون براق سلفون براق حرارتی سلفون مات سلفون مات حرارتی یووی موضعی عاج(امباس)
35*50 45 تومان 75تومان 110تومان 80تومان 115تومان 135 تومان 45تومان
70*50 90تومان 150تومان 220تومان 190تومان 230تومان 180تومان 90تومان

لیست قیمت خدمات

پس از چاپ تسویه چک 2 ماه

سایز یووی سلفون براق سلفون براق حرارتی سلفون مات سلفون مات حرارتی یووی موضعی عاج(امباس)
50*35 55تومان 80تومان 115تومان 85تومان 120تومان 145تومان 50تومان
50*70 110تومان 160تومان 230تومان 170تومان 240تومان 190تومان 100تومان