قيمت زينك ويژه همكار

لیست قیمت زینک

نقدی هفتگی

 

سایز تکرنگ چهار رنگ
50*35 12600تومان 50400تومان
70*50 25200تومان 100800تومان

لیست قیمت زینک

تسویه چک 40روز

سایز تکرنگ چهار رنگ
50*35 13200تومان 54000تومان
70*50 26400تومان 10800تومان

لیست قیمت زینک

شارژ ماهیانه 5میلیون تومان

سایز تکرنگ چهاررنگ
50*35 11400 45600تومان
70*35 22800 91200تومان